สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อ

สินเชื่อจำนำทะเบียนเป็นประกัน

รถแลกเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลทั่วไป ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย และต้องเป็นสมาชิกใน Mystar
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน อายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี

เอกสารแสดงตัวตนและเอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัตรประชำตัวประชาชน
 • พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บุคคลค้ำประกัน (พร้อมเอกสาร) 

ใช้สลิปเงินเดือน

 • ใช้สลิปเงินเดือนเป็น กระดาษคาร์บอน หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง 1 เดือน
 • Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน

ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

 • ใช้หนังสือรับรองอย่างเดียว (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีมีรายได้อื่นๆ รับุในหนังสือรับรองเงินเดือน ยื่นพร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม
 • เอกสารการตรวจสอบเครดิตบูโร

เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เป็นสมาชิกใน Mystar
 • ไม่มียอดค้างชำระ
  อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารแสดงตัวตนและเอกสารแสดงรายได้

รูปถ่ายเจ้าของสินค้าพร้อมกับสินค้า

 • รูปถ่ายหมายเลขสินค้า
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บุคลลค้ำประกัน (พร้อมเอกสาร)

ในกรณีเป็นตู้เติมเงินต้องมีการเติมเครดิตเข้าตู้อย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย และต้องเป็นสมาชิกใน Mystar
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • อายุระหว่าง 20 – 65 

เอกสารแสดงตัวตนและเอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ในกรณีค้าขาย ต้องมีเอกสารการจดทะเบียนการค้า
 • บุคคลค้ำประกัน (พร้อมเอกสาร)
 • เอกสารการตรวจสอบเครดิตบูโร

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 1. ดอกเบี้ย
 2. ค่าปรับชำระหนี้ล่าช้า
 3. ค่าติดตามทวงถาม
 4. ค่าหนังสือทวงถามในกรณีผิดนัดชำระ
 5. ค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่ติดตาม
 1. ไม่เกิน 25% ต่อปี
 2. ไม่เกิน 5% ของค่างวดคงค้าง
 3. ครั้งละ 200 บาท
 4. ฉบับละ 400  บาท
 5. ครั้งละ 500 บาท ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลต่างจังหวัดคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
error: Content is protected !!
เว็บไซต์ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

ยอมรับ